Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za referenta za fizičku obuku u Odjeljenju instruktora Brigade kopnene vojske

Datum objave: 18.10.2010 09:49 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu  člana 34 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 88/09)  Ministarstvo odbrane raspisuje

 

 

J A V N I    O G L A S

     Za popunu upražnjenog formacijskog mjesta oficira prijemom lica

u službu u Vojsci Crne Gore i to :

 

         - Referent za fizičku obuku u Odjeljenju instruktora Brigade kopnene vojske, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, mjesto službovanja Danilovgrad.

 

 

        OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

- da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,

- da je zdrastveno sposobno za službu u Vojsci,

- da ima visoko obrazovanje,

- da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

- da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti.

 

 

      POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

- za formacijsko mjesto oficira – referenta za fizičku obuku u  Odjeljenju instruktora Brigade kopnene vojske, lice treba da ima VSS – profesor fizičke kulture.

 

 

 

 

     NAČIN PRIJAVLJIVANJA LICA NA JAVNI OGLAS

     Lica  koja se prijavljuju  na javni oglas, prijavnu dokumentaciju trebaju da šalju  na adresu Ministarstvo odbrane – Sektor za ljudske resurse, ulica Jovana Tomaševića br.29, Podgorica,  sa naznakom za javni oglas za referenta za fizičku obuku.

 

    ZAINTERESOVANA  LICA  PRILAŽU SLJEDEĆU

    DOKUMENTACIJU :

 

 - prijavni formular ( prijavu možete preuzeti klikom na Download)

 - uvjerenja  o  crnogorskom državljanstvu,

 - izvod iz matične knjige rodjenih,

*kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.

 - potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

 - ovjerenu fotokopiju diplome,

 - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,

 - uvjerenje o zdrastvenom stanju (za zasnivanje radnog odnosa),

   i

 - adresu stanovanja   i broj telefona.

 

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, biće odbačene.

 

   JAVNI OGLAS JE OTVOREN OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

 

   Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj  020/224-652, radnim danima od 09,00 do 16,00 sati.